Göle İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Küçükaltunbulak(5), Balçeşme(6) ,Çalıdere(10) Gedik(10), Dereyolu(1), Samandöken(3), Günorta(10), Uğurtaşı(5), Dedeşen(3), Budaklı(1), köylerinden olmak üzeri toplamda (54) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
 03/08/2018 tarihinden itibaren 12/08/2018 tarihine kadar müracaat etmek ve detaylı bilgi almak isteyenlerin Göle İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                     
GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 40 Yaşından büyük olmamak, yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 50 yaşını   aşmamış olmak
4. okuryazar olmak,
5. Kamu haklarından mahrum  bulunmamak,
6. Bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu”nun 216”ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı halkın sosyal sınıf,ırk,din,mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini,diğer bir kesimini aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak
8.Taksirli suçlar ve aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ,altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma ,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,uyuşturucu almak ve satmak ,suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ,devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak .
9. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
10.Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
11.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı,sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.
12.Siyasi parti üyesi olmamak.
13.Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmak.
 
 İSTENEN BELGELER:
1.GK olmak isteğini belirtir dilekçe.
2.Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği .
3.Diploma veya okuryazar olduğuna dair il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge
4.Askerlik Görevini yapmış olduğuna dair belge.
5.Resmi Kuruluşlardan alınmış,geçici köy koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir,sağlık kurulu raporu.
6. 6 adet vesikalık fotoğraf
7.Sabıka kaydı.
8.Görevlendirileceği köyde oturduğuna dair ikametgah ilmühaberi