GÖLE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ KANTİN İŞLETMESİ İLANI

  1. Aşağıda ismi, yeri, yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre kiraya verilecektir.
  2. İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Göle Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürlüğünde görülebilir.
  3. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  4. Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.
  5. İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı idarece görülmüş ibaresi olanlar da kabul edilecektir.
  6. Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede 'Adli Sicil Kaydı' veya 'Adli Sicil Arşiv Kaydı' var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Aslı)

c) İkametgâh belgesi (Aslı)

d)İlgili esnaf odası veya kurumdan, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı)

e) Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; Katılımcıların hiçbirisinde bu belge bulunmaması durumunda, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olanlar ihaleye katılabileceklerdir.(İstenilen belgeler Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş olması gerekmektedir.) (Aslı)

f) Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname. (Aslı)

g) İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması gerekmektedir. (Aslı)

Keyfiyeti ilan olunur

KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE

İskender KARADAĞ Erdoğan KARAKAYA Nezafe YİLDİRİM

İlçe Milli Eğt.Şb. Md. Okul-Aile Brl.Bşk. Mal Müdürlüğü Tem.

İŞİN ADI

MUHAMMEN BEDELİ

İHALE TARİH VE SAATİ

GÖLE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ KANTİN İŞLETMESİ

54.6x9=491,49 TL

21.01.2014

10.00

Not 1) Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

2)İhale Göle Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü odasında yapılacaktır.