GK TEMİNİ BAŞVURU
 
KILAVUZU
 
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURULAR 17 OCAK-26 OCAK 2017 TARİHLERİ ARASINDA
GÖLE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.
 
 
YAZIŞMA ADRESİ
GÖLE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
 
İNTERNET ADRESİ
(www.göle@icisleri.gov.tr)
 
 
TELEFON NUMARASI
0 478 411 21 00
 
 
 
 
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
  1. YASAL DAYANAK
 
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI
 
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ
 
 
D.     ARANACAK ŞARTLAR
 
 
E.     MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER
 
 
F.     FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ
 
 
G.     MÜLAKAT SINAVI
 
 
Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.     YASAL DAYANAK
 
         1.   442 sayılı Köy Kanunu,
         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
         4.   İçişleri Bakanlığının 07 Aralık 2016 tarihli ve 12229819-165.02-E sayılı ve “Güvenlik Korucusu (GK) Görevlendirilmesi” konulu “OLURU”
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
         Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Göle İlçesine bağlı Çakırüzüm (2), Samandöken (8), Dereyolu (5), Bellitepe (5), Budaklı (5) ve Çayırbaşı (5) köylerinde toplam  (30) GKK alımı yapılacaktır. Belirtilen köylerde Geçici Köy Koruculuğu kadrosu doldurulamadığı takdirde o köylerden Güvenlik Korucusu alınıp alınmaması hususu Heyetin takdirindedir. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
         Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 17 Ocak 2017 tarihinden 26 Ocak 2017 günü mesai saati sonuna kadar yazılı dilekçe ile şahsen Göle İlçe Jandarma K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ:
 
         GKK adayları, Göle Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 05-06 Şubat 2017 günleri saat: 09.00’da Göle İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinde başarılı olan adaylar 07-08 Şubat  Salı ve Çarşamba günü saat: 09.00‘da Göle İlçe Jandarma Komutanlığı rütbeli gazinosunda mülakat sınavına alınacaktır. Katılım sayısı ve hava şartlarına göre Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi yapılıp yapılmayacağı hususu Heyetin takdirindedir. Bu konuda alınacak karar ayrıca duyurulacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1.      T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.     40 Yaşından büyük olmamak,
4.      Okuryazar olmak,
5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6.      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.    Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.    Siyasi parti üyesi olmamak,
13.    Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
E.     İSTENEN BELGELER:
 
1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2.      Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3.      Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4.      Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
5.      6 adet vesikalık fotoğraf,
6.      Sabıka kaydı,
7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)
 
F.     FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
Adaylar; 05-06 Şubat 2017 günü saat: 09.00’ da Göle İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde, Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde EK-A’da bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.
Katılım sayısına ve hava şartlarına göre Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi yapılıp yapılmayacağı hususu Heyetin takdirindedir. Bu konuda alınacak karar ayrıca duyurulacaktır.
 
 
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK-A’DADIR.
 
 
G.     MÜLAKAT :
 
        Mülakat 07-08 Şubat 2017 Salı ve Çarşamba günü saat: 09.00‘da Göle İlçe Jandarma Komutanlığı rütbeli gazinosunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  
 
Terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olanların 1’ inci derece yakınları ile Gönüllü Köy Korucularından müracaat edenlere artı (5) puan verilecektir. Fiziki yeterlilik testi, mülakat ve verilecek artı puan adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu göreve alım işlemi yapılacaktır.
Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (30), yedek (30) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar Göle Kaymakamlığı resmi internet sitesinde açıklanacaktır.
 
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EK-B’DEDİR.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
100
 
 
 
25
75
88
98
 
 
 
24
70
86
96
 
 
 
23
65
84
94
 
 
 
22
60
82
92
 
 
 
21
55
80
90
 
 
 
20
50
75
88
 
 
 
19
45
70
86
 
 
 
18
40
65
84
 
 
 
17
34
60
82
 
 
 
16
30
55
80
 
 
 
15
25
50
75
 
 
 
14
20
45
70
 
 
 
13
15
40
65
 
 
 
12
10
34
60
 
 
 
11
5
30
55
 
 
 
10
 
25
50
 
 
 
9
 
20
45
 
 
 
8
 
15
40
 
 
 
7
 
10
34
 
 
 
6
 
5
30
 
 
 
5
 
 
25
 
 
 
4
 
 
20
 
 
 
3
 
 
15
 
 
 
2
 
 
10
 
 
 
1
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
100
 
 
 
25
78
88
98
 
 
 
24
76
86
96
 
 
 
23
74
84
94
 
 
 
22
72
82
92
 
 
 
21
70
80
90
 
 
 
20
68
78
88
 
 
 
19
66
76
86
 
 
 
18
64
74
84
 
 
 
17
62
72
82
 
 
 
16
60
70
80
 
 
 
15
55
68
78
 
 
 
14
50
66
76
 
 
 
13
45
64
74
 
 
 
12
40
62
72
 
 
 
11
35
60
70
 
 
 
10
30
55
68
 
 
 
9
25
50
66
 
 
 
8
20
45
64
 
 
 
7
15
40
62
 
 
 
6
10
35
60
 
 
 
5
5
30
55
 
 
 
4
 
25
50
 
 
 
3
 
20
45
 
 
 
2
 
15
40
 
 
 
1
 
10
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
SÜRE (DK SN)
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
 
 
 
13 00
100
 
 
 
 
 
13 20
97
 
 
 
 
 
13 40
94
 
 
 
 
 
14 00
91
 
 
 
 
 
14 20
88
 
 
 
 
 
14 40
85
 
 
 
 
 
15 00
82
100
 
 
 
 
15 20
80
97
 
 
 
 
15 40
77
94
 
 
 
 
 16 00
73
91
 
 
 
 
16 20
70
88
 
 
 
 
16 40
65
85
 
 
 
 
17 00
60
82
100
 
 
 
17 20
55
80
97
 
 
 
17 40
50
77
94
 
 
 
18 00
45
73
91
 
 
 
18 20
40
70
88
 
 
 
18 40
35
65
85
 
 
 
19 00
30
60
82
 
 
 
19 20
25
55
80
 
 
 
19 40
20
50
77
 
 
 
20 00
15
45
73
 
 
 
20 20
10
40
70
 
 
 
20 40
5
35
65
 
 
 
21 00
 
30
60
 
 
 
21 20
 
25
55
 
 
 
21 40
 
20
50
 
 
 
22 00
 
15
45
 
 
 
22 20
 
10
40
 
 
 
22 40
 
5
35
 
 
 
23 00
 
 
30
 
 
 
23 20
 
 
25
 
 
 
23 40
 
 
20
 
 
 
24 00
 
 
15
 
 
 
24 20
 
 
10
 
 
 
24 40
 
 
5
 
 
 
25 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…… / 01 / 2017
 
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA
                                                                                             GÖLE
 
Göle Kaymakamlığının GK alımı ilanında belirtilen “Aranacak Şartları” taşımaktayım. Gerekli evrakları doğru ve gerçek bilgilerle tamamlayarak dilekçe ekinde sunuyorum. Başarılı olmam durumunda Güvenlik Korucusu olarak görev yapmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
 
 
 
BAŞVURU SAHİBİNİN          
İMZA                                      :
ADI VE SOYADI                  :
TC KİMLİK NUMARASI     :
TELEFON NUMARASI      :
İKAMET ADRESİ                :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GÖLE KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI
 
 
Göle Kaymakamlık Makamından duyurudur.
Göle İlçesi mülki sınırları içinde Çakırüzüm köyünden (2), Samandöken köyünden (8), Dereyolu köyünden (5) ,Bellitepe köyünden (5), Budaklı köyünden
(5) ve Çayırbaşı köyünden (5) olmak üzere toplam (30) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Göle İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www.göle@icisleri.gov.tr), Göle Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Göle İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.
Başvurular istekliler tarafından şahsen Göle İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır.
İsteklilere İlanen Duyurulur.
 
 
 
 
Zafer OKTAY
Kaymakam