GKK TEMİNİ BAŞVURU

KILAVUZU

2016

BAŞVURULAR 14-23 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA

GÖLE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

YAZIŞMA ADRESİ

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI / GÖLE

İNTERNET ADRESİ

(www.göle@icisleri.gov.tr)

TELEFON NUMARASI

0 478 411 21 00

(İlçe Jandarma Komutanlığı Santrali)

İÇİNDEKİLER

  1. YASAL DAYANAKLAR

B. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI

C. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ

Ç. SINAV TARİHLERİ

D. ARANACAK ŞARTLAR

E. MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER

F. FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ

G. MÜLAKAT SINAVI

Ğ. SEÇME VE DEĞERLENDİRME

A. YASAL DAYANAKLAR

1. 442 sayılı Köy Kanunu,

2. 09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.

3. JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi

4. İçişleri Bakanlığının 24 Kasım 2015 tarihli, 12229819-020-E.6122 sayılı 'Bakan Oluru'

B. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

Çeşitli sebeplerle azalan Geçici Köy Korucusu (GKK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Göle İlçesine bağlı Dedeşen köyünde toplam (8) GKK alımı yapılacaktır. GKK'lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.

C. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 14 Ocak 2016 tarihinden, 23 Ocak 2016 günü mesai saati sonuna kadar yazılı dilekçe ile şahsen Göle İlçe Jandarma K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ç. SINAV TARİHLERİ:

GKK adayları, Göle Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 25 Ocak 2016 günü saat: 09.00'da Göle İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinde başarılı olan adaylar 26 Ocak 2016 Salı günü saat: 09.00'da Göle İlçe Jandarma Komutanlığı rütbeli gazinosunda mülakat sınavına alınacaktır. Katılım sayısı ve hava şartlarına göre Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi yapılıp yapılmayacağı hususu Heyetin takdirindedir. Bu konuda alınacak karar ayrıca duyurulacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

D. GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak,

3. 40 Yaşından büyük olmamak,

4. Okuryazar olmak,

5. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,

6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

11. Siyasi parti üyesi olmamak,

12. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

E. İSTENEN BELGELER:

1. Yetkili makamlardan son bir ay içinde alınmış nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

2. Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,

3. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,

4. Resmi kuruluşlardan alınmış, Geçici Köy Koruculuğu Yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığınıgösterir sağlık kurulu raporu,

5. 6 adet vesikalık fotoğraf,

6. Sabıka kaydı,

7. İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.

(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem yapılacaktır.)

F. FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:

Adaylar; 25 Ocak 2016 günü saat: 09.00'da Göle İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi'nde ekte bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40' ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

Katılım sayısına ve hava şartlarına göre Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi yapılıp yapılmayacağı hususu Heyetin takdirindedir. Bu konuda alınacak karar ayrıca duyurulacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK'TEDİR

G. MÜLAKAT SINAVI:

Mülakat 26 Ocak 2016 Çarşamba günü saat: 09.00'da Göle İlçe Jandarma Komutanlığı rütbeli gazinosunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Ğ. SEÇME VE DEĞERLENDİRME:

Terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olanların 1' inci derece yakınları ile Gönüllü Köy Korucularından müracaat edenlere artı (5) puan verilecektir. Fiziki yeterlilik testi, mülakat ve verilecek artı puan adayların genel sıralamasını oluşturacak, komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu göreve alım işlemi yapılacaktır.

Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (8), yedek (8) GKK adayı belirlenecektir. Sonuçlar Göle Kaymakamlığı resmi internet sitesinde açıklanacaktır.

Yeterli sayıda başarılı GKK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.

Zafer OKTAY

Kaymakam

MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

TEKRAR SAY.

YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN

20 - 30

31-40

41-50

36 ve üzeri

100

35

98

34

96

33

94

32

92

31

90

100

30

88

98

29

86

96

28

84

94

27

82

92

26

80

90

100

25

75

88

98

24

70

86

96

23

65

84

94

22

60

82

92

21

55

80

90

20

50

75

88

19

45

70

86

18

40

65

84

17

34

60

82

16

30

55

80

15

25

50

75

14

20

45

70

13

15

40

65

12

10

34

60

11

5

30

55

10

25

50

9

20

45

8

15

40

7

10

34

6

5

30

5

25

4

20

3

15

2

10

1

5

ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

TEKRAR SAY.

YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN

20 - 30

31-40

41-50

36 ve üzeri

100

35

98

34

96

33

94

32

92

31

90

100

30

88

98

29

86

96

28

84

94

27

82

92

26

80

90

100

25

78

88

98

24

76

86

96

23

74

84

94

22

72

82

92

21

70

80

90

20

68

78

88

19

66

76

86

18

64

74

84

17

62

72

82

16

60

70

80

15

55

68

78

14

50

66

76

13

45

64

74

12

40

62

72

11

35

60

70

10

30

55

68

9

25

50

66

8

20

45

64

7

15

40

62

6

10

35

60

5

5

30

55

4

25

50

3

20

45

2

15

40

1

10

35

3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

SÜRE (DK SN)

YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN

20 - 30

31-40

41-50

13 00

100

13 20

97

13 40

94

14 00

91

14 20

88

14 40

85

15 00

82

100

15 20

80

97

15 40

77

94

16 00

73

91

16 20

70

88

16 40

65

85

17 00

60

82

100

17 20

55

80

97

17 40

50

77

94

18 00

45

73

91

18 20

40

70

88

18 40

35

65

85

19 00

30

60

82

19 20

25

55

80

19 40

20

50

77

20 00

15

45

73

20 20

10

40

70

20 40

5

35

65

21 00

30

60

21 20

25

55

21 40

20

50

22 00

15

45

22 20

10

40

22 40

5

35

23 00

30

23 20

25

23 40

20

24 00

15

24 20

10

24 40

5

25 00
…… / 01 / 2016

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA

GÖLE

Göle Kaymakamlığının GKK alımı ilanında belirtilen 'Aranacak Şartları' taşımaktayım. Gerekli evrakları doğru ve gerçek bilgilerle tamamlayarak dilekçe ekinde sunuyorum. Başarılı olmam durumunda Geçici Köy Korucusu olarak görev yapmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

BAŞVURU SAHİBİNİN

İMZA :

ADI VE SOYADI :

TC KİMLİK NUMARASI :

TELEFON NUMARASI :

İKAMET ADRESİ :


GÖLE KAYMAKAMLIĞI GEÇİCİ KÖY KORUCUSU ALIMI İLANI

Göle Kaymakamlık Makamından duyurudur.

Göle İlçesi mülki sınırları içinde Dedeşen köyünden (8), Geçici Köy Korucusu alımı yapılacaktır.

İstekliler, Göle İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www.göle@icisleri.gov.tr), Göle Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Göle İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Geçici Köy Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.

Başvurular istekliler tarafından şahsen Göle İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır.

İsteklilere İlanen Duyurulur.Zafer OKTAY

Kaymakam