T.C.
GÖLE KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
 
1-İdarenin:
 
 
a) Adı
:
Göle Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi
:
 
Göle Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Göle ARDAHAN
c) Telefon ve Faks Numarası
:
0 478 411 3915
2- İhalenin
 
 
a) Yapılacağı Yer
:
Göle Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Göle ARDAHAN
b) Tarih ve Saati
:
29/06/2017 Perşembe günü saat 14:00
3- Tekliflerin
 
 
a) Verileceği yer
:
Göle Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Göle ARDAHAN
b) Tarih ve saat
:
29/06/2017 Perşembe günü saat 14:00
             Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4- İhale Konusu İşlerin
 
 
İşin Tanımı
 :
Ardahan İli Göle İlçesi Kayak Merkezi bir (1) adet 702 metre uzunluğunda 600 kişi saat kapasiteli, tek halatlı Sabit klemensli çift kişilik self servis Teleski Tesisi Tesisi yapım işi.
İşin Niteliği                      
:
Ardahan İli Göle İlçesi Kayak Merkezine Teleski Tesisleri Yapım İşi
 İşin Miktarı                        
:
2 Kişilik Askılı T Tipi Self Servis Teleski Tesisi
 
Yapım Yeri             
:
Ardahan İli Göle İlçesi Kayak Merkezine
İşe Başlama Tarihi   
:
Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır. 
İşin Bitim Tarihi              
:
Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.
5- İhale Dokümanının Görüleceği Yer
:
İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.
6- İhale Dokümanının Hangi Bedelle Alınacağı
 :
Göle Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Halk Bankası Göle  Şubesi 07000050 Numaralı hesabına ihale dokümanı satış bedeli olan 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası) yatırarak aynı adresten ihale dokumanı satın alınabilir
7-Geçici Teminat
 
 :
Teklif edilen bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır.
 
8- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
8.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  
f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
g) 8.2. nci maddede belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri Genel Şartnamesi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
8.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
8.2.2- İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 10’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge, (istekliler iş deneyim belgelerini Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre güncelleyerek, güncellenmiş tutarı imzalı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)
8.2.3- Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname
8.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
8.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin AXIX Grubu İşler ile Telesiyej, Telesiki ve Teleferik İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
8.3.2- Bu ihalede İnşaat, Elektrik, Elektronik ve Makine Mühendisi bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
8.4 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. (Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’ undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler.)
8.5. Belgelerin sunuluş şekli
8.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
8.5.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
8.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.
10- İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir.
12- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-Yabancı istekliler ve Türkçeden başka dilde düzenlenen belgelerle ilgili özel hususlar idari şartnamede yer almaktadır.
15-Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne tabidir.
 
 
İLANEN DUYURULUR
GÖLE İLÇESİ KHGB. BAŞKANLIĞI